Actievoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze "winactie" (hierna: de "acties") worden uitgeschreven door Gratisengoedkoop.nl.
1.2 Deze actievoorwaarden (de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de winactie, via de actiewebsite http://www.gratisengoedkoop.nl/winactie, van http://www.gratisengoedkoop.nl.

2. Actie
2.1 Deelname aan de actie "Win een iPad 2" is enkel en uitsluitend mogelijk als de deelnemer het formulier correct invuld en inzendt naar Gratisengoedkoop.nl, gedurende de actieperiode.
2.2 Deelname aan de acties is alleen mogelijk gedurende de actieperiode.
2.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De deelnemer ontvangt alleen de nieuwsbrief van Gratisengoedkoop.nl
2.4 Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar, personen woonachtig zonder vaste woon- en verblijfplaats in Nederland. Ook personen die niet conform de actievoorwaarden handelen kunnen worden uitgesloten.
2.5 De acties vindt plaats gedurende de actieperiode die bekend wordt gemaakt volgens artikel 2.
2.6 Elke persoon mag met maximaal één e-mailadres meespelen.
2.7 De acties geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen, tenzij anders vermeld.
2.8 Door deelname aan de acties verklaart de deelnemer automatisch dat deze kennis genomen heeft van en akkoord is met deze Actievoorwaarden.

3. Duur
3.1 Deelname aan deze winactie is uitsluitend mogelijk als de deelnemer een correcte e-mailadres invuld inzendt naar Gratisengoedkoop.nl, gedurende de pagina live is.
3.2 De trekking vindt plaats op 1 juni 2017. De prijzen worden in overleg met de prijswinnaar ter beschikking gesteld.

4. Prijzen
4.1 De prijswinnaar(s) worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gesteld van de uitslag. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
4.2 Prijswinnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van Gratisengoedkoop.nl.
4.3 Prijswinnaars worden volstrekt willekeurig gekozen door de redactie van Gratisengoedkoop.nl.
4.4 Alleen de deelnemer die op reglementaire wijze meedoet aan de acties heeft recht op een prijs.
4.5 Een prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
4.6 Bij weigering of niet aanvaarding van een prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op prijs worden doorgevoerd.
4.7 Gebruik van de door Gratisengoedkoop ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de prijswinnaar.

5. Bescherming van persoonsgegevens
5.1 Persoonsgegevens die Gratisengoedkoop.nl verkrijgt in het kader van deelname aan de acties worden opgenomen in het gegevensbestand van Gratisengoedkoop.nl en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
5.2 De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door Gratisengoedkoop.nl worden gebruikt voor het verstrekken van de prijzen, effectiviteitanalyse van de acties en –indien hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven– om de deelnemers (met uitzondering van minderjarigen) op de hoogte te brengen van verdere acties en aanbiedingen.
5.3 Gratisengoedkoop.nl kan persoonsgegevens van deelnemers delen met dienstverleners die bepaalde verwerkeringsactiviteiten uitvoeren in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Gratisengoedkoop.nl (voorbeeld Mailchimp).

6. Aansprakelijkheid

6.1 Gratisengoedkoop.nl is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de acties.
6.2 Gratisengoedkoop.nl is niet aansprakelijk voor:
a. – eventuele typ-, druk- of zetfouten;
b. – enige schade ontstaan door de acties;
c. – enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de acties;
d. of enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n).
6.3 Gratisengoedkoop.nl verleent geen garantie op een prijs.
6.4 Gratisengoedkoop.nl is niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor gebreken in de prijzen.
6.5 Gratisengoedkoop.nl is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van de acties en de prijzen.

7. Slotbepalingen
7.1 Gratisengoedkoop.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de acties te staken.
7.2 Gratisengoedkoop.nl behoudt zich het recht voor om deze enquête, indien voortzetting naar redelijkheid en billijkheid niet langer mogelijk is, voortijdig te beëindigen.
7.3 Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Gratisengoedkoop.nl gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
7.4 De entreevoorwaarden van Gratisengoedkoop.nl gelden onverkort, waaronder maar niet beperkt tot de eis van een minimumleeftijd 18 jaar.
7.5 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Gratisengoedkoop.nl.
7.6 Door deel te nemen aan de acties verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de actievoorwaarden. Deze staanvermeldt op Gratisengoedkoop.nl.
7.7 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot info@gratisengoedkoop.nl.
7.8 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de acties is de rechter te Groningen bevoegd.
Apple is niet de organisator, noch de sponsor van deze actie.
Actievoorwaarden